• ΕΝΤΥΠΑ •


Κατάλογος εντύπων PDF για συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες.
Για να δείτε ή να κατεβάσετε ένα έντυπο που σας ενδιαφέρει, κάντε κλικ στο σύνδεσμο με το εικονίδιο.

*Τα αρχεία PDF των κατηγοριών ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ είναι υπερσυνδέσεις από www.gsis.gr

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ
 
- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -
Έντυπα Μητρώου

Εντυπο Μ0

Εντυπο Μ1

Εντυπο Μ2
Εντυπο Μ3
Εντυπο Μ4
Εντυπο Μ5
Εντυπο Μ6
Εντυπο Μ7
Εντυπο Μ8
Εντυπο Μ9
Εντυπο Μ10
Εντυπο Μ11
Εντυπο Μ12
Εντυπο Μ13
Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος

Εντυπο Ε1

Εντυπο Ε2
Εντυπο Ε3
Εντυπο Ε5
Εντυπο Φ-01 010 Εντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων κερδοσκ. χαρακτήρα
Εντυπο Φ-01 012 Εντυπο δήλωσης για νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Εντυπο Φ-01 013 Εντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.
Εντυπo
Ν-146 Θ.Ν.-131α,
Φ01.019
Εντυπο
Θ.Ν.-131α,
Φ01.024
Εντυπo E454
Εντυπo Ε286
Εντυπο Φ01.018 
Εντυπο Δ457
Εντυπo E178  
Εντυπo Ε511  
Εντυπο Ε16  
-
Έντυπα Φ.Π.Α.
Εντυπο
Φ1  009-ΦΠΑ
Εντυπο
Φ2  050-ΦΠΑ
Εντυπο
Φ3  051-ΦΠΑ
Εντυπο Φ4
Εντυπο Φ5
Εντυπο Φ6
Εντυπο
ΦΠΑ-018A  
Έντυπα Κ.Β.Σ.
Εντυπο Β1
Εντυπο Β2
- ΕΝΤΥΠΑ ΟΑΕΔ -
Εντυπο 03
Εντυπο 04
Εντυπο 05
Εντυπο 06
Εντυπο 07
Εντυπο 08
Εντυπο 09

Αίτηση για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

- ΕΝΤΥΠΑ ΙΚΑ -
01
02
03
04
05
06
07

Δελτίο μεταβολής στοιχείων ασφάλισης ΑΠΔ

08

Δήλωση απογραφής εργοδότη

09

Δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη

10

Έντυπο δήλωσης υποβολής ΑΠΔ και καταβολής εισφορών

- ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -
010
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Άρθρο 8 Ν.1599/1986)
011
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν.1599/86 & άρθ. 3 παρ.3 Ν.2690/99)